Schizodon nasutus Kner, 1858         Носатый шизодон (Rus),           
Синонимы:
Schizodon nasutus Kner, 1858