Garra qiaojiensis Wu & Yao, 1977        
Синонимы:
Garra qiaojiensis Wu & Yao, 1977

(Garra qiaojiensis) (Garra qiaojiensis)