Plagiotremus goslinei (Strasburg, 1956)
         Biting blenny
(Eng)  
—инонимы:
Runula goslinei Strasburg, 1956

(Plagiotremus goslinei)