Chromidotilapia linkei Staeck, 1980        
Синонимы:
Chromidotilapia linkei Staeck, 1980

(Chromidotilapia linkei) (Chromidotilapia linkei)