Acanthopagrus akazakii Iwatsuki, Kimura & Yoshino, 2006        
Синонимы:
Acanthopagrus akazakii Iwatsuki, Kimura & Yoshino, 2006