Cirrhigaleus barbifer Tanaka, 1912
         Усатая колючая акула, Усатая собачья акула, Мандариновая колючая акула, Мандариновая собачья акула
(Rus),
         Mandarin dogfish (Eng)
Синонимы:
Cirrhigaleus barbifer Tanaka, 1912
Phaenopogon barbulifer Herre, 1935

(Cirrhigaleus barbifer) (Cirrhigaleus barbifer) (Cirrhigaleus barbifer) (Cirrhigaleus barbifer) (Cirrhigaleus barbifer)