Squalus melanurus Fourmanoir & Rivaton, 1979
         Темнохвостый катран, Темнохвостая колючая акула, Чернохвостый катран, Чернохвостая колючая акула
(Rus),  
         Blacktailed spurdog
(Eng)  
Синонимы:
Squalus melanurus Fourmanoir & Rivaton, 1979

(Squalus melanurus) (Squalus melanurus) (Squalus melanurus) (Squalus melanurus)