(ATHERINIFORMES) 9
                                            (Atherinidae) , (Silversides) 13 65

                                                    (Leptatherina) 2


(Leptatherina presbyteroides)   Leptatherina presbyteroides (Richardson, 1843)  

  :  
Atherina presbyteroides Richardson, 1843   
Atherina tamarensis Johnston, 1883   
Atherinichthys edelensis Castelnau, 1873   
Atherinichthys obscurus Castelnau, 1875   
Atherinosoma microstoma lincolnensis Whitley, 1941   
        
   1   
(Leptatherina wallacei)   Leptatherina wallacei (Prince, Ivantsoff & Potter, 1982)  

  :  
Atherinosoma wallacei Prince, Ivantsoff & Potter, 1982   
   Western hardyhead (Eng)        
   0