(ATHERINIFORMES) 9
                                             (Atherinopsidae) (Neotropical silversides) 13 109   


   (Atherinella)       35   
   (Atherinops)       1   
   (Atherinopsis)       1   
   (Basilichthys)       4   
   (Chirostoma)       23   
   (Colpichthys)       2   
   (Labidesthes)       1   
   (Leuresthes)       2   
   (Melanorhinus)       3   
    (Membras)       6   
   (Menidia)       7   
   (Odontesthes)    ,    20   
   (Poblana)       4