(CYPRINIFORMES) 6
                                            (Cyprinidae) (Pupfishes) 355 2823

                                                    (Trigonopoma) 2


(Trigonopoma gracile)   Trigonopoma gracile (Kottelat, 1991)  

  :  
Rasbora gracilis Kottelat, 1991   
        
   2   
(Trigonopoma pauciperforatum)   Trigonopoma pauciperforatum (Weber & de Beaufort, 1916)  

  :  
Rasbora agilis Ahl, 1937   
Rasbora pauciperforata Weber & de Beaufort, 1916   
   , (Rus),  
   Redstripe rasbora (Eng)  
     
   8