(PERCIFORMES) 163
                                            (Cichlidae) (Cichlids) 207 1588

                                                    (Haplotaxodon) 2


(Haplotaxodon microlepis)   Haplotaxodon microlepis Boulenger, 1906  

  :  
Haplotaxodon microlepis Boulenger, 1906   
   - , (Rus),  
  
     
   2   
(Haplotaxodon trifasciatus)   Haplotaxodon trifasciatus Takahashi & Nakaya, 1999  

  :  
Haplotaxodon trifasciatus Takahashi & Nakaya, 1999   
        
   0