(PERCIFORMES) 163
                                            (Cichlidae) (Cichlids) 207 1588

                                                    (Myaka) 1


(Myaka myaka)   Myaka myaka Trewavas, 1972  

  :  
Myaka myaka Trewavas, 1972   
   , (Rus),  
   Myaka (Eng)  
     
   2