(Bothrocarina Suvorov, 1935) , Genus Bothrocarina Suvorov, 1935    (Bothrocarinas)    2

. 4. (Perciformes).   .., .. 1975 .

         Zoarcidae 66 (Bothrocarina) 139 (Lycenchelys, Zoarces).