(OSMERIFORMES) 14
                                             (Alepocephalidae) , (Slickheads) 18 93   


   (Alepocephalus Risso, 1820)    ,    20   
   (Asquamiceps)       4   
   (Aulastomatomorpha)       1   
   (Bajacalifornia)       7   
   (Bathyprion)       1   
   (Bathytroctes)       11   
   (Binghamichthys)       1   
   (Conocara)       10   
   (Einara)       2   
   (Leptoderma)       4   
   (Microphotolepis)       2   
   (Mirognathus)       1   
   (Narcetes)       5   
   (Photostylus)       1   
   (Rinoctes)       1   
   (Rouleina)       10   
   (Talismania)       10   
   (Xenodermichthys)       2