(PERCIFORMES) 163
                                             (Cepolidae) , (Bandfishes) 5 22   


  ,    (Acanthocepola Bleeker, 1874)    ,    4   
    (Cepola Linnaeus, 1766)       5   
    (Owstonia)       11   
    (Pseudocepola)       1   
    (Sphenanthias)       1