(PERCIFORMES) 163
                                            (Gobiidae) (Gobies) 246 1605

                                                    (Apocryptodon Bleeker, 1874) 2


(Apocryptodon madurensis)   Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)  

  :  
Apocryptes bleekeri Day, 1876   
Apocryptes glyphisodon Bleeker, 1849   
Apocryptes madurensis Bleeker, 1849   
Apocryptodon bleekeri Day, 1878   
Apocryptodon lomboyi Ablan, 1940   
Apocryptodon malcolmi Smith, 1931   
Apocryptodon montalbani Herre, 1927   
Apocryptodon sealei Herre, 1927   
Apocryptodon taylori Herre, 1927   
   (Rus),  
   Madura goby (Eng)  
     
   4   
(Apocryptodon punctatus)   Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934  

  :  
Apocryptodon punctatus Tomiyama, 1934   
        
   1