(Animalia Linnaeus, 1758), Regnum Animalia Linnaeus, 1758  32   
   (Chordata Bateson, 1885), Phylum Chordata Bateson, 1885  14     
     , (Osteichthyes (Huxley, 1880)), Superclass Osteichthyes (Huxley, 1880)  2   
       , (Actinopterygii Klein, 1885), Class Actinopterygii Klein, 1885  46       
         , (Neopterygii Cope, 1871), Subclass Neopterygii Cope, 1871  2   
           , (Teleostei Müller, 1846), Infraclass Teleostei Müller, 1846  43   
             , (Cypriniformes Bleeker, 1859), Order Cypriniformes Bleeker, 1859  6     

  (Cobitidae Swainson, 1838) , , Family Cobitidae Swainson, 1838  (Loaches)  27   231    3  

   (Acanthopsoides)       6   
 ,   (Acantopsis)    ,    6   
   (Bibarba)       1   
   (Botia)       13   
   (Chromobotia)       1   
   (Cobitis Linnaeus, 1758)   , , , , Genus Cobitis Linnaeus, 1758  (Typical spiny loaches)   66   
   (Enobarbus)       1   
   (Iksookimia)       5   
   (Koreocobitis)       2   
   (Kottelatlimia)       3   
   (Lepidocephalichthys)       17   
   (Lepidocephalus)       4   
   (Leptobotia Bleeker, 1870)   , , Genus Leptobotia Bleeker, 1870  (Leptobotias)   16   
   (Misgurnus Lacepède, 1803)   , , , Genus Misgurnus Lacepède, 1803  (True loaches)   7   
   (Neoeucirrhichthys)       1   
   (Niwaella)       5   
   (Pangio)       32   
   (Parabotia)       7   
   (Paralepidocephalus)       2   
   (Paramisgurnus Dabry de Thiersant, 1872)   , , Genus Paramisgurnus Dabry de Thiersant, 1872  (Large-scale loaches)   1   
   (Protocobitis)       2   
    (Sabanejewia Vladv, 1929)   , , , , Genus Sabanejewia Vladv, 1929  (Golden loaches)   10   
   (Serpenticobitis)       3   
   (Sinibotia)       5   
   (Somileptus)       1   
   (Syncrossus)       5   
   (Yasuhikotakia)       9