(STOMIIFORMES) 4
                                             (Stomiidae) (Barbeled dragonfishes) 27 282    1   


   (Aristostomias)       6   
   (Astronesthes)       50   
   (Bathophilus)       16   
   (Borostomias)       6   
   (Chauliodus)       9   
   (Chirostomias)       1   
   (Echiostoma)       1   
   (Eupogonesthes)       1   
   (Eustomias)       116   
   (Flagellostomias)       1   
   (Grammatostomias)       3   
   (Heterophotus)       1   
   (Idiacanthus)       3   
   (Leptostomias)       12   
   (Malacosteus)       2   
   (Melanostomias)    ,    16   
   (Neonesthes)       2   
   (Odontostomias)       2   
   (Opostomias)       2   
   (Pachystomias)       1   
   (Photonectes)       12   
   (Photostomias)       6   
   (Rhadinesthes)       1   
   (Stomias)       9   
   (Tactostoma)       1   
   (Thysanactis)       1   
   (Trigonolampa)       1