(HEXANCHIFORMES) , 2
                                            (Chlamydoselachidae Berg, 1911) (Frilled sharks) 1 2

                                                    (Chlamydoselachus Garman, 1884) , 2


(Chlamydoselachus africana)   Chlamydoselachus africana Ebert & Compagno, 2009  

  :  
Chlamydoselachus africana Ebert & Compagno, 2009   
   , , , (Rus),  
   African frilled shark, Southern African frilled shark (Eng)  
     

   2   
(Chlamydoselachus anguineus)   Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884  

  :  
Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884   
   , , , , , (Rus),  
   Frilled shark, Frill-gilled shark, Greenland shark, Lizard shark, Scaffold shark, Silk shark (Eng)  
     

   20   

   1